Weber Ljudgolv

Steg- och luftljudskonstruktioner

Vad är steg- och luftljud?

När en ljudkälla verkar direkt på ett bjälklag kallar man det stegljud eller stomljud. Naturliga ljudkällor som verkar direkt på bjälklaget är tex steg från gående personer, föremål som tappas på golvet eller möbler som flyttas.
I mätsammanhang används en standardiserad steg ljudsapparat som slår på bjälklaget och man mäter ljudtrycksnivån i ett avgränsat rum. Som mätetal för stegljudsnivå används L´nw. Steg ljudsnivån är bättre ju lägre nivå man uppmäter.
Luftljud avser ljud som alstras i det aktuella rummet som exempelvis samtal mellan personer, ljud från TV och radio. Luftljudet överförs via bjälklag och mellanväggar till angränsande rum. Mätning sker genom att skillnaden i ljud nivå (luftljudsisoleringen) bestämmes mellan sändar- och mottagarrum. Som mätetal för luftljudsisolering används R´w. Luft ljuds isoleringsvärdet är bättre ju högre värde man erhåller.
Weber Ljudgolv är ett flexibelt byggproduktions anpassat system för att klara nybyggnadsreglerna vad avser ljudisolerande egenskaper till bostäder, ut rym men i byggnader – vård- och undervisnings lokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Weber Ljudgolv är patenterat.

Klara systemfördelar

  • Ljudklass A,B och C kan erhållas
  • Valfri golvbeläggning (klinker, parkett, matta etc)
  • Inget trumljud
  • P-märkta avjämningsmassor
  • Värmegolv (el och vatten)
  • Plats för installationer (ex VP-rör), se Weber komfortgolv
  • Optimera betongbjälklagets tjocklek och uttorkningstider
  • Flexibel montering av innerväggar
  • Hög produktionstakt (>300 m2/dag)

Broschyrer

weber_ljudgolv

Stepisol stegljudsskiva – anvisning