Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Klimatsmarta förpackningslösningar är vår affärsidé

Miljöomsorg har alltid varit ett av Team ET:s absoluta kärnvärden och nu, mer än någonsin. Från design till färdig produkt är kretsloppstänkandet ett tungt vägande argument för att kunna möjliggöra så klimatsmarta förpackningslösningar som möjligt. Vid all konstruktion och produktion strävar vi efter att i största möjliga mån undvika kombinationer av material som försvårar återvinningen. Vi utnyttjar vår kompetens genom att använda så lite material som möjligt i varje konstruktion, utan att ge avkall på funktionaliteten och därigenom påverka miljön så lite som möjligt. En effektiv resursanvändning, både i form av energi och material, är något som alltid varit en viktig del i vårt vardagliga arbete och inom vår affärsmodell.

Energieffektivisering är A och O

I förpackningsbranschen har vi, under en längre tid, varit omtalade för vårt arbete kring energieffektivisering. Våra produktionsenheter är nästan helt självförsörjande av egenproducerad el från våra solcellsinstallationer på väggar och tak. Vår målsättning är att samtliga produktioner, kontor och fastigheter inom Team ET ska vara helt och hållet självförsörjande på ren el i framtiden!

Under 2022 producerade Team ET:s enheter tillsammans ungefär 900 000 kWh!  Enheterna i Stockholm och Malmö är helt självförsörjande på egenproducerad el (över helåret), sedan flera år tillbaka och våra enheter i Riga, Tallinn och Göteborg är på våg mot samma riktning. Vårt pågående och fortsatta arbete inom energieffektivisering gör att våra egna produktioner, kontor och fastigheter ger minsta möjliga klimatavtryck.

Hållbara materialflöden för den cirkulära ekonomin

Kretsloppstänkande är alltid ett starkt fokus inom vårt försäljnings-, konstruktions- och produktionsarbete. För varje spillbit vi använder i produktionen, bidrar det till en positiv resursanvändning, vilket resulterar i att minska våra utsläpp! Vi tror på starka samarbeten med våra partners, leverantörer och kunder för att kunna möjliggöra effektiva återanvändnings- och återvinningsflöden. Vi har kontinuerliga resonemang och projekt med våra leverantörer för att ta fram och utveckla alternativa material, som bidrar till en positiv klimatomställning. Allt från hur vi kan minska de faktiska växthusgaserna i atmosfären, till hur vi samarbetar för att uppnå cirkulära materialflöden.

Idag har våra enheter i Göteborg, Malmö, Riga och Tallinn maskiner för att enkelt kunna bryta ner det EPE spill som blir från vår produktion. Det underlättar och effektiviserar återvinningen till ny råvara. Vi har som utgångspunkt att arbeta och ta fram material som bidrar till en cirkulär ekonomi. Vi har öppna, löpande diskussioner med våra leverantörer kopplat till material baserat på PCR plast, sockerrör, wellpapp och övriga alternativa materials miljöpåverkan, kvalitetsfunktioner, och hur de kan ingå i cirkulära materialflöden. Läs mer om våra hållbara material under produkter!

Trendspaningar det senaste året

Under det senaste två åren har vi sätt ett extremt ökat engagemang i alla typer av hållbarhetsfrågor från våra intressenter, och inte minst de frågor som berör klimatomställningen. Vilket är frågor vi varmt välkomnar, och där vi vill påstå att dessa frågor är totalt avgörande för att organisationer ska kunna bedriva stabila verksamheter i framtiden. Efterfrågan på möjligheten att välja bland en mängd olika klimatsmarta förpackningslösningar har ökat, där vi aktivt jobbat fram en ny materialportfölj under det senaste året. Målsättningen är att samtliga material i portföljen kan på sitt sätt bidra till ett hållbart materialflöde och en cirkulär ekonomi, vilket vi hittills lyckats väldigt bra med. Detta har gjort att vi tagit bort flera material vi anser inte bidrar till den klimatomställningen vi alla är i, samt tagit in nya spännande material som kommer hjälpa alla våra intressenter att bidra till en cirkulär & klimatsmart ekonomi.

Ett exempel på en av våra nykomlingar i materialportföljen är EPEX ECO, där tillverkningsråvaran är biomassavfall, som vi nu har börjat producera flertalet produkter i, och är stolta tillsammans med våra samarbetspartners att vara först i norra Europa att ta fram lösningar just i detta ISCC PLUS certifierade EPEX materialet!

Trender och efterfrågan på produkter och tjänster med transparenta, hållbara leverantörskedjor är något som ökat allra mest. Allt från att säkerställa bra arbetsförhållanden i hela leverantörsledet, till att kunna få fram nödvändiga utsläppsdata på produkter. Detta är helt avgörande för att säkerställa en hållbar utveckling tillsammans. En del av detta arbete är kopplat till två Chain of Custody standarder som vi börjat arbeta med, FSC och ISCC PLUS, och som vi planeras certifieras mot under 2023 respektive 2024. Utöver detta fortsätter arbete tillsammans med våra leverantörer, hur vi kan ta fram och använda material där vi kan underlätta och bidra till transparanta materialflöden som är cirkulära.

Vi är i en väldigt spännande period för hela Teamet på Emballageteknik, där vi under 2024 planerar att släppa vår första hållbarhetsrapport för att tydligt visa var vi är idag och var vi är på väg. Arbetet att ta fram nya KPI:er kopplade till FN:s globala utvecklingsmål är något som aktivt pågår där vi är ivriga att kunna redovisa våra mål och vår verksamhetsplan kopplade till Agenda 2030 inom en snar framtid!

Lucas Pontén,

Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig inom Emballageteknik

Vår solpanelsanläggning i Järfälla

Vår kvalitetspolicy

Vår miljöpolicy

Code of Conduct – Svenska

Code of Conduct – English
Certifikat ISO 9001:2015 & 14001:2015 Svensk Emballageteknik AB

Certifikat ISO 9001:2015 & 14001:2015 ET Emballageteknik AB Göteborg

Certifikat ISO 9001:2015 & 14001:2015 ET Emballageteknik AB Malmö

Copyright © 2024 Team ET